Budowa obwodnicy Bolkowa
w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5

Aktualności


Marzec 2019

12.03.2019

Wykonawca inwestycji „Budowa Obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5” informuje o planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowy drogi krajowej DK-5 od km 409+465 do km 411+604. Przedmiotowa zmiana przewiduje zamknięcie odcinka drogi krajowej DK-5 od Węzła „Bolków” na drodze ekspresowej S-3 do stacji Orlen na ul. Wysokogórskiej w Bolkowie.
Na czas przebudowy drogi krajowej i zamknięcia fragmentu DK-5 wyznaczono objazd dla pojazdów ciężarowych od Węzła „Bolków” drogą ekspresową S-3 do Węzła „Jawor Południe”, dalej drogą wojewódzką (dawna DK-3) przez miejscowość Sokoła i Świny do Bolkowa i powrót na drogę DK-5 w Bolkowie.
Dla pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t wyznaczono objazd drogami powiatowymi DP 2832D i DP 2883D przez miejscowość Wolbromek do Bolkowa.

Zmiana organizacji ruchu i zamknięcie drogi krajowej DK-5 planowane jest na dzień 14.03.2019 r. (tj. czwartek) na godzinę 12:00.

Mapka z trasą objazdówLuty 2019

Na budowie Obwodnicy Bolkowa pomimo trwania okresu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca) dającego Wykonawcy prawo do przerwy, prace nie zostały przerwane.

Wykonawca realizuje zakres prac dostosowanych do panujących warunków atmosferycznych:

 • Kontynuacja prac związanych wykonaniem warstw nasypu zbrojonego w km 0+140 ÷ 0+0259, umocnienia dna i skarp rowów płytami ażurowymi oraz narzutem kamiennym dla robót melioracyjnych.
 • Montaż zbrojenia i zabetonowanie przyczółka P1 w wiadukcie W1, montaż podestów roboczych pod kapy chodnikowe, betonowanie ścian zaplecznych w E1, E2, E3, montaż rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego W2.
 • Roboty strzałowe w km 4+670, droga Do-8 w związku z napotkaniem zwartych warstw skalnych, których Wykonawca nie był w stanie skruszyć przy użyciu tradycyjnych koparek, młotów hydraulicznych. Roboty strzałowe będą prowadzone do osiągniecia rzędnych projektowych dla wyżej wymienionej drogi oraz wiaduktu W3.
 • Informujemy o planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowy drogi krajowej Dk5 w km 409+465 do km 411+604 ( od Węzła Bolków w S-3 do stacji Orlen w ul. Wysokogórskiej w Bolkowie). Na czas przebudowy DK5 wyznaczono objazd dla samochodów ciężarowych od Węzła „Bolków” drogą ekspresową S-3 do Węzła „Jawor Południe”, dalej drogą wojewódzką (dawna DK-3) przez miejscowość Sokola i Świny do Bolkowa i powrót na drogę krajową DK-5 w Bolkowie. Dla pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t wyznaczono objazd drogami powiatowymi DP2832D i DP 2883D przez miejscowość Wolbromek do Bolkowa. Termin wprowadzenia zmiany planuje się w dniach miedzy 11.03-15.03.2019r. planowany okres zamknięcia ok. 3 – 4 miesięcy.


Styczeń 2019

Na budowie Obwodnicy Bolkowa pomimo trwania okresu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca) dającego Wykonawcy prawo do przerwy, prace nie zostały przerwane.

Wykonawca realizuje zakres prac dostosowanych do panujących warunków atmosferycznych:

 • Kontynuacja prac związanych z wykopami pod odcinkiem wymiany gruntu, umocnienia dna i skarp rowów, płytami ażurowymi oraz narzutem kamiennym.
 • Rozbiórka rusztowań, deskowania ustrojów nośnych Estakady E1, E2, E3.
 • Montaż zbrojenia i deskowania na obiekcie W1 (filar + przyczółki), zabetonowanie filaru, zbrojenie kap chodnikowych E1, E2, E3.
 • Usuwanie kolizji kanalizacyjnej Kd2
 • Roboty melioracyjne - RG-5, RG-3, RŁ-2.


Grudzień 2018
 • Kontynuacja prac związanych z odhumusowaniem terenu, wykopy pod odcinek wymiany gruntu, warstwy GWN, mrozoochronnej, podbudowy zasadniczej, umocnienia rowów, skarp, budowy przepustów.
 • Betonowanie i sprężanie ustrojów nośnych estakady E1, E2 : etapy V oraz E3 całość ustroju.
 • Wykonanie odcinków próbnych warstwy podbudowy bitumicznej AC 22P oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W w km 2+400÷500.
 • Usuwanie kolizji napowietrznej nN2 w okolicach ronda Wierzchosławice.
 • Usuwanie kolizji kanalizacyjnych kd 18; kd 2; kd4.
 • Roboty melioracyjne - rów RG6.


Listopad 2018
 • Kontynuacja prac związanych z odhumusowywaniem, wykonywaniem wykopów - nasypów na trasie głównej, odcinku przebudowy DK5 w km 6+000 ÷ 7+780, w drodze D 08, warstwy mrozoochronnej km 1+810 ÷ 2+300, km 4+030 ÷ 4+600 oraz podbudowy 0/31,5 km w 2+400 ÷ 3+400.
 • Deskowanie i montaż zbrojenia ustrojów nośnych w estakadzie E1, estakadzie E2, estakadzie E3 oraz betonowanie ustroju nośnego w estakadzie E1 etap 4, w estakadzie E2 etap 3 i 4,
 • Budowa murów oporowych w estakadzie E1 - P1 ; estakadzie E1 – P 11 ; estakadzie E2 – P1
 • Budowa przepustów P1 ; P2 ; P3 ; P4 ; PG8
 • Usuwanie kolizji kanalizacyjnych : Kd12 ; Kd14.2 ; Kd14.3 ; Kd18


Październik 2018
 • Kontynuacja prac związanych z wykonywaniem wykopów, nasypów w trasie głównej, najazdy na W1, W2 i odcinku przebudowy DK5 w km 5+700 do 6+600 oraz odcinków próbnych w-wy mrozoochronnej, GWN, w-wy wzmacniającej stabilizowanej cementem, podbudowy 0/31,5;
 • Deskowanie i montaż zbrojenia ustrojów nośnych w E1, E2, E3 oraz betonowanie ustrojów nośnych w E1 – etap 2 i w E2 – etap 2;
 • Budowa murów oporowych – S1 oraz w E1 - przyczółek P1;
 • Montaż zbrojenia w przepustach PG8, P3 oraz zabetonowanie przepustu PŁ3;
 • Usuwanie kolizji: energetycznych – SN1, SN3, SN4; kanalizacyjnych – Kd 10, 11, 12, 14, 14.2, 14.3; wodociągowych – SW1.


Wrzesień 2018
 • Odhumusowanie dróg technologicznych, poprzecznych oraz na odcinku remontu DK5.
 • Kontynuowano prace związane z formowaniem nasypów, wykopów oraz wzmocnień podłoża.
 • Zabetonowanie ustroju nośnego etapu I estakady E1 i E2.
 • Kontynuowano przebudowę sieci teletechniczną, energetyczną i wodociągową.


Sierpień 2018
 • Kontynuowano prace związane z odhumusowaniem ciągu głównego, dróg obsługujących oraz dróg technologicznych.
 • Kontynuowano roboty ziemne – wykopy, nasypy.
 • Zakończono roboty związane z wykonywaniem podpór (słupy, przyczółki) estakad E1, E2 i E3, oraz wiaduktu W2.
 • Rozpoczęto deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych estakad E1 i E2.
 • Kontynuowano przebudowę sieci teletechnicznych i sieci elektroenergetycznych.


Lipiec 2018
 • Prowadzono prace związane z odhumusowaniem ciągu głównego, dróg obsługujących oraz dróg technologicznych.
 • Rozpoczęto roboty ziemne – wykopy, nasypy.
 • Kontynuowano roboty związane z wykonywaniem stóp fundamentowych estakad E1, E2 i E3 oraz wiaduktu W2.
 • Kontynuowano wykonywanie słupów i przyczółków estakad E1, E2 i E3 oraz rozpoczęto wykonywanie podpór wiaduktu W2.
 • Kontynuowano przebudowę sieci teletechnicznych.


Czerwiec 2018
 • Kontynuowano prace związane z odhumusowaniem ciągu głównego, dróg obsługujących oraz dróg technologicznych.
 • Kontynuowano roboty związane z wykonywaniem stóp fundamentowych estakad E1, E2 i E3, rozpoczęto roboty związane z wykonywaniem stóp fundamentowych wiaduktu W2. Rozpoczęto wykonywanie słupów estakad E1, E2 i E3.
 • Kontynuowano przebudowę sieci teletechnicznych, rozpoczęto przebudowę sieci elektroenergetycznych.


Maj 2018
 • Prowadzono prace związane z odhumusowaniem ciągu głównego, dróg obsługujących oraz dróg technologicznych.
 • Rozpoczęto roboty związane z wykonywaniem stóp fundamentowych estakad E1, E2 i E3.
 • Kontynuowano przebudowę sieci teletechnicznych.
 • W dniu 24.05. na wytwórni betonu w Sadach Dolnych wykonano zaroby próbne dla betonów konstrukcyjnych.


Kwiecień 2018
 • Prowadzano prace przygotowawcze w zakresie prac geodezyjnych, zdjęcia warstwy humusu oraz roboty przygotowawcze związane z obiektami inżynierskimi (estakady).
 • Kontynuowano przebudowę sieci wodociągowych oraz rozpoczęto przebudowę sieci teletechnicznych.
 • Uzyskano zaświadczenie o ostateczności Decyzji Wojewody Śląskiego nr 4/18 z dnia 21.02.2018r. zmieniającej Decyzję nr 17/11 z dnia 03.08.2011r. dotyczącą „Budowy obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław – Bolków – Jelenia Góra, w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5, od km 437+140 (obecnie 437+300) drogi krajowej nr 3 do km 411+650 (obecnie 411+604) drogi krajowej nr 5, długości ok. 5,7 km”.


Marzec 2018
 • Prowadzano prace przygotowawcze w zakresie prac geodezyjnych, wycinek drzew, zdjęcia warstwy humusu oraz roboty przygotowawcze związane z obiektami inżynierskimi (estakady).
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych.
 • Uzyskano zaświadczenie o ostateczności Decyzji Wojewody Śląskiego nr 3/18 dotyczącej „Budowy obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5 - Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 5 na odc. od km 411+583 (obec.411+604) do km 409+486 (obec.409+465), długości około 2,14 km” z dnia 01.02.2018r.


Luty 2018
W ostatnim czasie uzyskano:
 1. Decyzję ZRID nr 3/18 dotyczącą „Budowy obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5 - Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 5 na odc. od km 411+583 (obec. 411+604) do km 409+486 (obec. 409+465), długości około 2,14 km” z dnia 01.02.2018 r.
 2. Decyzję ZRID nr 4/18 z dnia 21.02.2018 r. zmieniającą Decyzję nr 17/11 z dnia 03.08.2011r. dotyczącą „Budowy obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław – Bolków – Jelenia Góra, w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5, od km 437+140 (obecnie 437+300) drogi krajowej nr 3 do km 411+650 (obecnie 411+604) drogi krajowej nr 5, długości ok. 5,7 km”.

13.10.2017
W dniu 13.10.2017 r. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego złożył wniosek o uzyskanie zamiennej decyzji ZRID dla obwodnicy Bolkowa oraz wniosek o uzyskania decyzji ZRID dla odcinka przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 5. Do wniosków zostały dołączone, zatwierdzone przez Zamawiającego wszystkie elementy Projektu Budowlanego, które Wykonawca ostatecznie ukończył w dniu 06.10.2017r. , dokonując uzupełnień i korekt zaleconych przez posiedzenie ZOPI.


28.09.2017
W dniu 28.09.2017 r. w siedzibie GDDKiA Oddział we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Przedmiotem obrad była dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany) dla zadania „Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5”. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni gości oraz uczestnicy procesu kontraktowego z ramienia Zamawiającego – Dyrektor Oddziału Lidia Markowska, Przewodniczący ZOPI Zastępca Dyrektora d.s. Inwestycji Artur Tarasewicz, Kierownik Projektu Janusz Nowicki, eksperci z poszczególnych wydziałów GDDKiA, od Inżyniera Kontraktu zespół Konsultanta a także przedstawiciele Wykonawcy i Projektanci.


10.01.2017
Przekazanie prawa dostępu do placu budowy – Bolków 10.01.2017 r.

Przekazanie prawa dostępu do placu budowy Przekazanie prawa dostępu do placu budowy


14.12.2016
GDDKiA podpisała umowę z Wykonawcą na pn: „Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5”. Wykonawcą jest firma: MIRBUD S.A. (LIDER), ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (PARTNER), Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza.
Na realizację zadania ma 34 miesiące od zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) wlicza się okresy zimowe. Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Umowna wartość zadania wynosi 73 451 216,23 PLN brutto.

Plan orientacyjny Plan orientacyjny

W ramach umowy wykonawca wybuduje obwodnicę Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5 o długości około 7,8 km, w tym budowa po nowym śladzie o długości ok. 5,7 km, klasy technicznej GP, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu oraz przebuduje/rozbuduje odcinek drogi krajowej nr 5 o długości ok. 2,1 km. Zadanie obejmuje budowę 1 węzła drogowego, 3 skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych, budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi: 3 estakady oraz 1 wiadukt drogowy, a nad drogą: 2 wiadukty. Do zadania należy również: budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym m.in. ekrany akustyczne, przepusty stanowiące przejścia dla zwierząt. Wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie i wprowadzenie stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu na drodze krajowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe), przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy do standardu sprzed rozpoczęcia budowy zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg. Wykona pełną rekultywację terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad.

Plan orientacyjny

Nadzór nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem będzie pełniła firma: Drogowa Trasa Średnicowa S.A. ul. Mieszka I, nr 10, 40-877 Katowice, z którą zawarto umowę 14.12.2016 r.


30.09.2016
14 firm i konsorcjów złożyło oferty cenowe w przetargu na budowę obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5.
Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Przy wyborze Wykonawcy brane będą pod uwagę cena (90%), termin realizacji (5%) oraz okres gwarancji jakości (5%). Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 78 678 414,35 zł brutto.
Oferty złożone zostały przez:
1. Firesta-fišer rekonstrukce, stavby a.s. (LIDER) i Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. (PARTNER)
2. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY-ŁÓDŹ” S.A.
3. Eurovia Polska S.A.
4. Max Bögl Polska Sp. z o.o. (LIDER) i Max Bögl Stiftung & Co. KG (PARTNER)
5. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
6. BUDIMEX S.A.
7. MIRBUD S.A. (LIDER) i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (PARTNER)
8. Mota-Engil Central Europe S.A. (LIDER) i Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. (PARTNER)
9. Firma „GOTOWSKI – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe” Sp. z o.o. (LIDER) oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. (PARTNER) i ERBUD S.A. (PARTNER)
10. POLAQUA S.A.
11. PORR Polska Infrastructure S.A.
12. Mostostal Warszawa S.A.
13. Berger Bau Polska Sp. z o.o. (LIDER) i Berger Bau GmbH (PARTNER)
14. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (LIDER) i STRABAG Sp. z o.o. (PARTNER)


18.09.2015
18 września 2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5 o długości ok. 7,8 km.
Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.