Budowa obwodnicy Bolkowa
w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5

/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE
26/03/2019 r.
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

94 884 979,36 zł
/ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ
66 679 627,16 zł
/ NUMER PROJEKTU
POIS.04.02.00-00-0050/18-00


/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa obwodnicy Bolkowa
w ciągu dk 3/5


W ramach działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich
leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu
drogowego oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Cel i lokalizacja inwestycji

Plan orientacyjny

Budowa obwodnicy Bolkowa jest inwestycją o znaczeniu krajowym, jest przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.).
Konieczność jej budowy wynika z potrzeby poprawy bezpieczeństwa układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy obwodnic i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich.

Pozostałe informacje o projekcie/kontrakcie


Data podpisania umowy z Wykonawcą: 14 grudnia 2016 r.
Czas na Ukończenie: 34 miesięcy od Daty Rozpoczęcia
Do Czasu na Ukończenie wliczono okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca) na etapie projektowania oraz wyłączono w okresie realizacji Robót.
Data Zakończenia: 15 kwietnia 2020 r.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa: 59 716 435,96 zł (netto)
73 451 216,23 zł (brutto)
Maksymalna Wartość Zobowiązania: 78 592 801,37 zł (brutto)

Kontrakt obejmuje:
 • zaprojektowanie (zoptymalizowanie dokumentacji projektowej), uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie obwodnicy miasta Bolków o długości około 5,7 km,
 • zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na przebudowę/rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 5 o długości około 2,1 km,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wybudowanej i przebudowanej/rozbudowanej drogi oraz oddanie do użytkowania drogi krajowej na odcinku od km około 409+486 DK5 do km 437+140 DK3.

Plan orientacyjny

W ramach przedmiotowego zadania zostaną zaprojektowane i wykonane:
 • budowa odcinka jednojezdniowej drogi klasy GP o długości około 5,7 km, która stanowić będzie obwodnicę miasta Bolków;
 • węzeł drogowy na włączeniu obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 3 w km 437+140;
 • budowę skrzyżowania w km 3+327,30 z łącznikiem i rondem włączenia do DK5 w kierunku Kamiennej Góry i Lubawki,
 • budowę skrzyżowania w km 5+249,78 z łącznikiem zjazdu do DK5 w stronę Bolkowa i Legnicy,
 • przebudowa/rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 5 o długości 2,1 km;
 • przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową;
 • budowa dróg innych niż droga krajowa (obsługujących tereny przyległe i przywracających naruszone połączenia drogowe);
 • budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
 • obiekty inżynierskie w liczbie 6 szt., w tym:
  - estakada E1, zlokalizowana w ciągu projektowanej obwodnicy w km 0+485,82 (nad doliną dopływu Rochowickiej Wody i nieczynną linią kolejową nr 302 Malczyce – Marciszów),
  - estakada E2, zlokalizowana w ciągu projektowanej obwodnicy w km 0+987,78 (nad doliną Rochowickiej Wody i drogą powiatową nr 2830 D - rejon wsi Rochowice),
  - estakada E3, zlokalizowana w ciągu projektowanej obwodnicy w km 3+642,41 (nad doliną Nysy Szalonej i drogą krajową nr 5 - rejon wsi Wierzchosławice);
  - wiadukt W1, zlokalizowany nad obwodnicą miasta Bolkowa w km 2+269,48 w ciągu przejazdu rolniczego PR1,
  - wiadukt W2, zlokalizowany nad obwodnicą miasta Bolkowa w km 4+135,55 w ciągu przejazdu rolniczego PR2,
  - wiadukt W3, zlokalizowany w ciągu obwodnicy miasta Bolkowa w km 4+650,09 nad drogą gminną,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne.);
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń;
 • infrastruktura dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nad-ziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych);
 • elementy Systemu Zarządzania Ruchem;
 • oświetlenie drogowe;
 • oznakowanie drogi krajowej nr 3, 5 i dróg związanych oraz ich wyposażenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne;
 • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich;
 • oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.